basisonderwijs

Beschrijving van basisonderwijs 

Educatieve blogs

Lees wat je kind leert in groep 4 Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe zaken. Het complete overzicht van wat jongens en meisjes in groep 4 gaan leren delen we graag met je middels dit handige artikel. In het artikel onderscheiden we sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per ontwikkeling vertellen we kort wat een kind eenmaal in groep 4 moet kunnen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We sluiten af met de vraag hoe je je kind goed kunt helpen zodra groep 4 begint. Twee hoofdvakken Zoals gezegd onderscheiden we de ontwikkeling op sociaal gebied en vakken voor algemene kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op deze twee gebieden gaan ontwikkelen. De sociale kant uit zich door het willen afspreken met anderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer over de wereld om hen heen willen weten en openstaan voor weetjes. Je snapt dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die zich richten op het leren van weetjes, strategieën, plannen en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal. Sociale opvoeding Samenspelen, meetellen, gezien worden en vorm aan de eigen persoon geven zijn maar enkele van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 flink bezig. Leerlingen leren in de lessen sociale vaardigheden (sova) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de handleiding die de leerkracht hanteert gaan leerlingen flink de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Op die manier worden leerlingen van groep 4 meer zeker van zichzelf en krijgen ze bovendien vertrouwen in hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen. Algemeen Rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling geschiedenis, natuur, biologie, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die meespelen als we spreken over het aanleren van vaardigheden en kennis. In groep 4 komen deze onderdelen allemaal voorbij en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgend jaar komt. Alle ontwikkelingen op het gebied van verkeer, taal, wereldoriëntatie, spelling en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 begeleid dankzij methodes die leerlingen vragen om zelf na te denken, een mening te vormen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het leven van alledag. Afname toetsen Om te zien of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op algemeen vlak maken ze vele toetsen. Er wordt dan onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. Methodetoetsen worden afgenomen op korte termijn en toetsen de lesstof die de weken ervoor behandeld werd. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind in een half jaar geleerd heeft. Deze Cito-toetsen M4 en E4 vinden tweemaal per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is vaak belangrijker voor de jaren erna. Begeleiding bieden Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat als ouder het beste aan zonder de zelfstandigheid van je zoon of dochter te verprutsen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als aan betrokkenheid van ouders en zullen vaak pas hulp vragen als dat nodig is. Het is dan ook aan te raden om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder met je kind gaat. Opdrachten vanuit school kun je het beste door je kind zelf laten doen, maar wel nakijken zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te ontdekken of van een klein foutje te kunnen leren.

 

Websites

Close reading Steeds meer leraren geven een close reading, onderdeel van taal en te maken heeft met lezen. Wat is close reading nu eigenlijk? En hoe kun je het gebruiken of inzetten om beter te worden in begrijpend lezen? Bij close reading wordt een tekst vaker gelezen en elke maal vanuit een ander idee bestudeerd. Kinderen duiken dieper de tekst in, maar onderzoeken ook de andere facetten. Je kunt denken aan de mening van de auteur, de gevoelens van de personages en de diepere laag. Het vak leidt op de meeste scholen tot veel betere resultaten op Cito-toetsen voor begrijpend lezen en de toetsen voor taal in het algemeen. Het is dus absoluut de moeite van het overwegen waard!

 

Nieuws uit het onderwijs

Waarom neemt school Cito-toetsen af? Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. De eerste toets is in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder of opvoeder over deze toets te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen van groep 4. Zo bent u straks volledig op de hoogte. Welke toetsen worden er afgenomen? Om te beginnen zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die aan bod is gekomen. Dat betekent onder meer: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in groep 4 moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Elk van deze onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. Belang Om welke reden neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen in kaart te brengen. Door twee keer te toetsen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg en naar verwachting groeien en vooruitgaan. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee. Voorbereiden op de toetsen Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud komt aan bod in de reguliere lessen. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen verschillen van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan op de normale toetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4. Cito-toets thuis oefenen Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en is een combinatie van deel 1 en 2. Met ruim 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken. Conclusie In groep 4 worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om kinderen verder te helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen stevig voorbereid op de Cito-toetsen in groep 4.